Tarsar Lake & Kolahoi Glacier

Dated :09-10 August 2014